wirtualny spacer
Zarezerwuj

Regulamin Pensjonatu Dziubas w Białce Tatrzańskiej


§1.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, ponoszenia odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pensjonatu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie czynności meldunkowych, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Pensjonacie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko
  i wyłącznie w celach marketingowych przez Pensjonat Dziubas zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Pensjonatu Dziubas.

§2

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.

 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.

 3. Recepcja jest czynna w godz. 8:00-20:00. Możliwość zameldowania do godz. 21:00.

 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności pokoi. Obiekt nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

 5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

 6. Goście Obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika Recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią ( Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. Z 2001 nr 87 poz. 960.). W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości Pensjonat ma prawo odmówić zameldowania Gościa.

§3

 1. Opłaty za zakwaterowanie w Obiekcie oraz inne usługi określa „ Cennik” oraz „Pakiety” znajdujące się na stronie www.dziubas.eu

 2. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu. Zadatek należy wpłacić do 3 dni, od dnia dokonania rezerwacji.
  Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania rezerwacji lub nie dojazdu.
  W przypadku anulacji rezerwacji powyżej 21 dni przed rozpoczęciem pobytu istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie do 6 miesięcy od daty anulowania poprzedniej rezerwacji.
  Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Obiektu.

 3. Nie wykorzystanie w całości zarezerwowanego pobytu m.in. na skutek nie przyjazdu, późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, niż wynika to z rezerwacji, nie powoduje obniżenia płatności za usługę.

 4. Pensjonat zastrzega sobie prawo usunięcia rezerwacji bez informowania o tym fakcie w przypadku nie wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej do daty wskazanej w mailu rezerwacyjnym.

 5. Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym lub drugim dniu po przyjeździe. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.

 6. Pakiety rezerwowane są w ściśle określonych terminach bez możliwości ich modyfikacji.

 7. Potwierdzony podczas rezerwacji nr pokoju może ulec zmianie bez powiadomienia Klienta.

§4

 1. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Obiektu.

 2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 8.00 do godz. 22.00 - ten punkt regulaminu nie obowiązuje w trakcie trwania epidemii COVID - 19.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Gości Pensjonatu Dziubas, a także jego personelu, w okresie epidemii koronawirusa COVID-19 Goście hotelowi nie mogą przyjmować w Pensjonacie, częściach wspólnego wypoczynku oraz wynajmowanych pokojach, osób trzecich.
 4. W okresie trwania epidemi koronawirusa COVID-19 wymiana ręczników w pokojach Pensjonatu Dziubas odbywa się wyłącznie na życzenie gości zameldowanych w Pensjonacie.

§5

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano. W trakcie ciszy nocnej w szczególności zabronione jest: bieganie po korytarzach pensjonatu, głośne słuchanie muzyki, głośne zachowanie, śpiewy i wznoszenie okrzyków, głośne oglądanie telewizji, prowadzenie rozmów podniesionym głosem.

§6

 1. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.

 2. W przypadku zagubienia karty magnetycznej Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 złotych za każdą kartę.

 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem STRAŻY POŻARNEJ i KARĄ PIENIĘŻNĄ w wysokości 5.000 PLN.

 4. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jeśli gość łamie zakaz palenia i stwierdzono zapach dymu z papierosów w pokoju zajmowanym przez gościa, hotel obciąży gościa kosztem dodatkowego sprzątania 1000 zł.

 5. W obiekcie nie są akceptowane zwierzęta.

§7

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji nie później niż 1 dobę od meldunku, co umożliwi natychmiastową reakcję. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabienia sygnału Internetu lub TV, siła wyższa.

 3. Przy organizacji większych imprez typu: pobyt grup szkoleniowych, zakładowych, konferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionych usług.

§8

 1. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

  •  Warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku Gościa.

  •  Bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.

  •  Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.

  •  Wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.

  •  Sprawną pod względem technicznym usługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§9

 1. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.

 2. Obiekt ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846 -849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

 3. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.

§10

 1. Na terenie całego obiektu (wewnątrz jak i na zewnątrz) zabronione jest :

  •  Zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa).

  •  Zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących klientami obiektu w pokojach bez zgody kierownictwa).

  •  Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

  •  Chodzenie w butach narciarskich po Pensjonacie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.

  •  Zabrania się zmiany miejsc mebli hotelowych w pokojach oraz innych pomieszczeniach takich jak: szafy, łóżka, sofy, biurka, itp. Przesuwanie mebli bez zgody kierownika Obiektu grozi karą grzywny ustaloną przez Właścicieli obiektu.

  •  Wnoszenie sprzętu sportowego typu rower lub inne do pokoi.

  •  Wnoszenie własnego alkoholu do restauracji oraz picie w ogólnodostępnych częściach obiektu jak recepcja czy korytarz.

  •  Niszczenie zieleni oraz elementów i urządzeń ogrodu i krajobrazu.

  •  Używanie materiałów pirotechnicznych i broni.

 2. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia obiektu.

 3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą do odebrania na recepcji lub przygotowane do wysyłki (gość ma obowiązek zamówić kuriera i poinformować o tym recepcję). W przypadku nie otrzymania takiej informacji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.

§11

 1. W przypadku nagminnego łamania niniejszego Regulaminu obsługa hotelowa ma prawo zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie Gościa. Jeśli ostrzeżenie nie odniesie zamierzonego skutku, obsługa hotelowa może wyrzucić Gościa z Pensjonatu ze skutkiem natychmiastowym.

§12

 1. Regulamin obiektu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.dziubas.eu oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez Klienta przy czynnościach rezerwacyjnych i meldunkowych.

REGULAMIN NINIEJSZY ZATWIERDZONY ZOSTAŁ PRZEZ WŁAŚCICIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBIEKTU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 21 SIERPNIA 2017 ROKU.


facebook